PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Multisol Raambekleding B.V., gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10020775 (hierna: ‘Multisol’). 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Multisol verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Multisol vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) klant wordt van Multisol;

(b) een reparatie laat uitvoeren door ons;

(c) een dienstverband aangaat;

(d) informatie opvraagt;

(e) leverancier wordt van Multisol.

 

1.2 Multisol verzamelt op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:

(a) naam;

(b) adres;

(c) e-mailadres;

(d) telefoonnummer;

(e) bankrekeningnummer;

(f) KvK-nummer.

 

1.3 Multisol gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) orders te verwerken voor zakelijke klanten;

(b) (nieuws)brieven te verzenden aan zakelijke klanten;

(c) loonstroken te verzenden aan personeel;

(d) goederen te bestellen bij leveranciers;

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Multisol via binnendienst@multisol.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Multisol persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Multisol met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Multisol;

(e) het verzoek om alle persoonsgegevens te verwijderen.

 

  1. DERDEN

3.1 Multisol zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Multisol daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

  1. BEWAARTERMIJN

4.1 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Multisol naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening en zolang de wet dat voorschrijft.

 

  1. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

  1. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 

  1. Cookies

7.1 Multisol maakt op haar website www.multisol.nl geen gebruik van cookies.

7.2 Op https://orders.multisol.nl wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics.

Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Multisol inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt deze gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

8.1 Multisol behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

Opgemaakt d.d. 1 april 2022  |  Directie Multisol Raambekleding B.V.

 

Multisol Raambekleding B.V.

St. Hubertusstraat 4

6531 LB Nijmegen

 

+31 (0)24 359 77 77

info@multisol.nl